Rechtstreeks uit eigen kwekerij
Wij planten voor u
Partij korting!
Snelle levering

Ruilen of retourneren

Paragraaf 1 Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Plantencentrum t Groene Leven Maashees, Mgr. Geurtsstraat 60, 5823AG Maashees, T: +31(0)640223816, Mail:

 verkoop@sierbomenspecialist.nl, Website: www.sierbomenspecialist.nl of www.baumeundheckenpflanzen.de , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten voor goederen op pallets worden geraamd op een maximum van 49,95 euro voor leveringen in Nederland en voor België. Maximum het bedrag dat de consument voor transport voor de levering heeft betaald. De kosten voor het terugzenden van goederen per post is 9,95 euro per pakket.

Buiten het seizoen besteld?

bomen en planten die buiten het seizoen zijn besteld, worden pas vanaf 20 Oktober uitgeleverd.(duidelijk aangegeven op de homepage)

Heeft u onze waarschuwing toch genegeerd, en wilt u de bestelling annuleren moeten wij 13,00 euro administratiekosten in rekening brengen.

Het is wel zo dat wij Plantencentrum t Groene Leven Maashees de terugzending zelf regelt. Mocht u zelf de geleverde goederen retour brengen dan zijn hier natuurlijk geen kosten aan verbonden, mits deze speciaal voor u zijn gerooid. (Dan zal er een bedrag van 40% van de aanschafwaarde in rekening worden gebracht)
Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Plantencentrum t Groene Leven Maashees terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
* Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
* Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
* Bomen en Planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels of met kluit geldt géén herroeppingsrecht.

* Bomen en planten die geleverd zijn op bestelling (waarvan zelf de aantallen zijn gekozen, bijvoorbeeld bij haagplanten en vaste planten)

 

Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht draagt u de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product. Bij een beroep op het herroepingsrecht worden alle relevante door de consument reeds overgemaakte bedragen binnen 14 dagen na ontvangst  van de verklaring van de consumenten terugbetaald. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Addendum
Voor levende planten die gekweekt zijn in pot of als kluit geldt dat de planten in goede staat en onbeschadigd geretourneerd worden naar Plantencentrum t Groene Leven Mgr. Geurtsstraat 60, 5823AG Maashees.

De planten dienen tussentijds met zorg uit de verpakking gehaald te worden en van water voorzien te worden om zo schade en uitdroging van de planten te voorkomen.
Voor planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt géén herroeppingsrecht.

Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.
Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Wij kunnen de planten weer afhalen na betaling van extra transportkosten of u zorgt zelf voor het retourneren. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Klik hier om het herroepingsformulier aan te vragen.

Paragraaf 2 De aankoopprijs.

1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn brutoprijzen inclusief de geldige Btw, behalve wanneer iets anders aangegeven werd. Voorts zijn de prijzen exclusief eventuele transport en/of leveringskosten en/of eventuele douanekosten. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, uitgezonderd bij prijsverandering ten gevolge van wijzigingen in het Btw-tarief.

 1. Afwijkend van het bovenstaande kan de ondernemer producten en diensten, waarbij prijzen onderhevig zijn aan fluctuaties in de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed kan nemen, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze afhankelijkheid van fluctuaties in de financiële markt en het feit, dat de genoemde prijzen adviesprijzen zijn, wordt bij de aanbieding vermeld.
 2. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van het contract zijn alleen dan toegestaan, wanneer ze het gevolg zijn van veranderingen in wet- of regelgeving.
 3. Prijsverhogingen na meer dan drie maanden na totstandkoming van het contract zijn alleen dan toegestaan, wanneer de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van veranderingen in wet- en regelgeving; of b. de consument de bevoegdheid heeft om het contract met ingang van de dag, waarop de prijsverhoging van kracht is, op te zeggen.


Paragraaf 3 Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

 1. De ondernemer staat ervoor in, dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met het contract, de in de aanbieding genoemde specificaties (waarbij alle aangegeven maten kleine afwijkingen tot 5 % kunnen hebben), de redelijke eisen aan de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de dag van totstandkoming van het contract geldige wet- en regelgeving. Wanneer overeengekomen, staat de ondernemer er ook voor in, dat het product voor een ander dan het normale gebruik geschikt is. Met het gebruik van afbeeldingen streeft de ondernemer ernaar om een zo goed als mogelijk beeld van de producten te verschaffen. De aard van producten brengt met zich mee, dat het geleverde (met betrekking op kleur en/of dichtheid) van de gebruikte afbeelding afwijken kan. De genoemde mogelijke afwijkingen geven de consument nimmer een recht of aanspraak in richting van de ondernemer.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur gegeven garantie verandert niets aan de wettelijke rechten en eisen, die de consument op basis van het contract tegenover de ondernemer geldend kan maken.
 3. In het geval, dat de ondernemer, om welke reden dan ook, toch voor een schade aansprakelijk mocht zijn, zal deze schade ten hoogste het bedrag van de factuur (ex. Btw) bedragen en in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag dat de WA-verzekering van de ondernemer in het betreffende geval uitkeert. De ondernemer is nimmer voor een indirecte schade aansprakelijk, die eventueel uit het geleverde ontstaat.

Paragraaf 4. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ontvangst en uitvoering van de bestelling van de producten. Het bovengenoemde geldt tevens met betrekking tot alle gegevens van de consument, die bij een bestelling in bezit van de ondernemer komen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres, dat door de consument aan de onderneming meegedeeld werd, respectievelijk het adres, waar de onderneming ligt, wanneer de partijen dit overeengekomen mochten hebben. De consument is ervoor verantwoordelijk, dat de plaats van levering voor de bij de levering door de ondernemer gebruikte voertuigen, dit betreft een vrachtwagen van 7,5 tot 18 t, goed toegankelijk is.
 3. Het inachtneming van wat hierover in paragraaf 3 van deze algemene voorwaarden aangegeven werd, zal de onderneming de aangenomen bestelling snel uitvoeren, behalve wanneer een bijzondere leveringstermijn overeengekomen werd. In dat geval zal men zijn best doen, deze termijn in te houden. Indien de bezorging niet binnen 30 dagen plaatsvindt en geen specifieke levertermijn is afgesproken of in het geval van overmacht, of wanneer een bestelling niet of maar ten dele uitgevoerd kan worden, krijgt de consument hierover zo snel mogelijk bericht. De overeengekomen levertermijn is de tijd tussen de bestelling en het arriveren van de goederen bij de consument.
 4. In het geval van opzegging conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag, dat de consument betaald heeft, zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na de opzegging terugbetalen.
 5. Mocht de levering van een besteld product onmogelijk blijken, zal de ondernemer ernaar streven een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Op zijn laatst bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze meegedeeld, dat een vervangend artikel geleverd wordt. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt tijdens het transport bij de ondernemer.

Paragraaf 5  Betaling

 1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen op een in de webwinkel van www.sierbomenspecialist.nl en www.baumeundheckenpflanzen.de genoemde wijze te worden betaald.
 2. Wanneer een vooruitbetaling bedongen werd, kan de consument geen aanspraken met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst doen, voordat de bedongen vooruitbetaling plaatsgevonden heeft.
 3. De consument is verplicht om de ondernemer eventuele onjuistheden in de meegedeelde betaalgegevens onverwijld te melden.
 4. In het geval, dat de consument niet betaalt, heeft de ondernemer het recht, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, de vooraf aan de consument meegedeelde, gerechtvaardigde kosten aan de consument te berekenen.

Paragraaf 6 Klachten

 1. De consument dient het geleverde uiterlijk bij levering op conformiteit controleren. Wanneer de consument de deugdelijkheid van het product betwijfelt, dient hij de ondernemer zijn klachten uiterlijk op de dag van levering schriftelijk (per email) melden en afzonderlijk van duidelijke afbeeldingen met betrekking tot de vermeende non-conformiteit, respectievelijk de afwijkingen bij de levering, op straffe van het verval van het recht op reclameren.
 2. Een klacht met betrekking tot een levering of het geleverde brengt geen opschuiven van de betalingsverplichting van consument met betrekking tot andere leveringen te weeg.

Paragraaf 7 Transportmateriaal

De verpakking, die voor de levering gebruikt wordt, gaat bij levering in het eigendom van de consument over. De ondernemer is niet verplicht deze terug te nemen.

Paragraaf 8 

Mocht blijken, dat één of meer van de in deze algemene voorwaarden gebruikte bepalingen in strijd met de geldige wet- en regelgeving zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De partijen verplichten zich in het bovengenoemde geval tot het overeenkomen van een vervangende bepaling voor de vervallen bepaling. Deze dient in elk in de geest van de vervallen bepaling te zijn.

Paragraaf 9

Toepasbaar recht en keuze van rechtsdomicilie Op de contracten tussen ondernemer en consument, op welke de bepalingen van deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht en de in deze zaak van toepassing zijnde Europese wet- en regelgeving van toepassing. Bij een geschil is de meest gerechtigde partij gehouden, deze bij een bevoegde Rechtbank, dat het dichts bij de locatie van de ondernemer gelegen is, aanhandig te maken.

Contact

't Groene leven Plantencentrum & Boomkwekerij
Mgr. Geurtsstraat 60
5823 AG Maashees

+31 6 402 238 16

Buienradar

Facebook